بیمه نامه عمر و تامین آتیه

بیمه نامه عمر و مستمری

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تأمین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تأثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تامین خسارت‌‌های بدنی

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 هجری شمسی تأسیس شد و آیین‌نامه آن در تاریخ 1348/04/21 به تصویب هیأت وزیران رسید. ضمناً به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 اداره صندوق به بیمه مرکزی واگذار شده بود. طبق قانون مذکور صندوق یکی از مدیریت‌های بیمه مرکزی بوده و مدیر آن توسط رئیس کل بیمه مرکزی منصوب می‌شد.

قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387/04/16 سازمان، تکالیف و اداره صندوق را متحول کرد.

بر اساس قانون مذکور مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. ترکیب مجمع عمومی صندوق عبارت است از وزراء امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کار و امور اجتماعی ، دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران.

طبق قانون مذکور میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی افزایش یافت و تا حد دیه کامل مرد مسلمان در ایام حرام افزایش یافت و برای جبران تعهدات جدیدی که بر عهده آن گذاشته شد منابع درآمدی جدیدی برای صندوق منظورشد که در بخش منابع مالی صندوق در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ذکر گردیده است.

” وب سایت رسمی صندوق تأمین خسارت های بدنی “