سامانه آموزش غیرحضوری

گروه علمی آموزشی طلایه داران امید پاسارگاد با بهره گیری از اساتید برجسته که سالیان متمادی در زمینه تدریس، آموزش و پشتیبانی نمایندگان بیمه فعالیت نموده اند، راه اندازی گردیده است. با توجه به نیازسنجی و ضرورت ایجاد سامانه های آموزشی غیر حضوری و هوشمند و نیز در راستای رفاه حال نمایندگان سراسر کشور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه مذکور ویژه نمایندگان تحت آموزش این مرکز تخصصی نموده است. لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اموزش تخصصی تماس حاصل نمایید.

مدیریت جذب و آموزش گروه آموزشی طلایه داران

سامانه آموزش غیرحضوری

گروه علمی آموزشی طلایه داران امید پاسارگاد با بهره گیری از اساتید برجسته که سالیان متمادی در زمینه تدریس، آموزش و پشتیبانی نمایندگان بیمه فعالیت نموده اند، راه اندازی گردیده است. با توجه به نیازسنجی و ضرورت ایجاد سامانه های آموزشی غیر حضوری و هوشمند و نیز در راستای رفاه حال نمایندگان سراسر کشور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه مذکور ویژه نمایندگان تحت آموزش این مرکز تخصصی نموده است. لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اموزش تخصصی تماس حاصل نمایید.

مدیریت جذب و آموزش گروه آموزشی طلایه داران