بیمه مسولیت مدنی حرفه ایی

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان یا پیراپزشکان برای جبران خسارات جانی وارد به بیماران ناشی از خطای پزشکی در انجام امور درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.

فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و داروخانه هابرای جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از قصور حرفه ای مسئولین فنی تحت پوشش قرار می گیرد.

فرم پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان درمانگاه، کلینیک، داروخانه