کسب امتیاز مشتری جدید

 کسب امتیاز و افزایش برخورداری در استفاده از باشگاه به شیوه های زیر امکان پذیر است:

  1. معرفی مشتری جدید 15 امتیاز 

  2. تکرار خرید محصولات بیمه ای 20 امتیاز 

  3. پرداخت منظم اقساط 10 امتیاز 

  4. ارایه پیشنهادادت و انتقادات سازنده 10 امتیاز 

  5. معرفی نمایندگان جدید به شرکت 20 امتیاز 

  6. خرید محصولات بیمه ای با مبالغ بالای 5 میلیون 30 امتیاز