سامانه آموزش غیرحضوری

گروه علمی آموزشی طلایه داران پاسارگاد با بهره گیری از اساتید برجسته که سالیان متمادی در زمینه آموزش و پشتیبانی نمایندگان شرکت بزرگ بیمه پاسارگاد فعالیت نموده اند، راه اندازی گردیده است و با توجه به نیازسنجی و ضرورت به ایجاد سامانه های آموزشی غیر حضوری و هوشمند و در راستای رفاه حال نمایندگان سراسر کشور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه آموزش غیر حضوری ویژه نمایندگان تحت آموزش این گروه آموزشی را نموده است جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اموزش تخصصی تماس حاصل نمایید.

مدیریت جذب و آموزش گروه آموزشی طلایه داران

سامانه آموزش غیرحضوری

گروه علمی آموزشی طلایه داران پاسارگاد با بهره گیری از اساتید برجسته که سالیان متمادی در زمینه آموزش و پشتیبانی نمایندگان شرکت بزرگ بیمه پاسارگاد فعالیت نموده اند، راه اندازی گردیده است و با توجه به نیازسنجی و ضرورت به ایجاد سامانه های آموزشی غیر حضوری و هوشمند و در راستای رفاه حال نمایندگان سراسر کشور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه آموزش غیر حضوری ویژه نمایندگان تحت آموزش این گروه آموزشی را نموده است جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اموزش تخصصی تماس حاصل نمایید.

مدیریت جذب و آموزش گروه آموزشی طلایه داران