رشد 362 درصدی سود انباشته

رشد 362 درصدی سود انباشته صنعت بیمه در سال 1398 و سهم 26درصدی بیمه پاسارگاد از این رشد