برخورداری از تسهیلات ویژه
 

میزان برخورداری از تسهیلات در باشگاه مشتریان 

  1. مشتریان برنزی : استفاده از تخفیفات دوره ای و خدمات عمومی

  2. مشتریان نقره ای : استفاده از 5 درصد تخفیف در هر خرید و خدمات ویژه 

  3. مشتریان طلایی : استفاده از 10 درصد تخفیف در هر خرید و خدمات باشگاه 

  4. مشتریان الماسی : استفاده از 20 درصد تخفیف در هر خرید و خدمات ویژه باشگاه